สาขา แขนง กิ่งก้าน มะเขือยาว ภาษาเกาหลี

가지
(가지 อ่านว่า gaji)

สาขา แขนง กิ่งก้าน มะเขือยาว ภาษาเกาหลี 가지
เหมือนกัน เท่ากัน อย่างเดียวกัน ภาษาเกาหลี 마찬가지
เอา มาแล้วทำ เอา มาทำ ภาษาเกาหลี 을 가지고
เหมือนกัน ไม่แตกต่าง ภาษาเกาหลี 한가지
เอา มาแล้วทำ เอา มาทำ ภาษาเกาหลี 를 가지고
มี มีอยู่ เปิด จึง ใช้ ภาษาเกาหลี 가지다
หลายชนิด หลายประเภท ภาษาเกาหลี 갖가지
เกินราคา ราคาโกง ราคาที่แพงลิบลิ่ว ภาษาเกาหลี 바가지
การไล่ออก การปลดออก ภาษาเกาหลี 모가지
แขนงไม้ กิ่งไม้ ภาษาเกาหลี 잔가지
กิ่งไม้ ภาษาเกาหลี 나뭇가지
ที่ตักน้ำ ภาษาเกาหลี 물바가지

ตัวอย่างประโยค 가지 ภาษาเกาหลี

그리고 내가 장담할 수 있는 한 가지는
빅터 … 들어봐 … 친구가 말하지 않나 이제 우린 가족마찬가지 아닌가
우리가 아는 것이 한가지있다
그 장이 끝날 때까지 나가지 않을 거란 겁니다
저희가 나보스키씨가 그러한 생각을 가지고다는서류제출다면
나머지도 다 마찬가지일텐데
가지 마!
저 문 밖으로 단 한 발자국도 나가지 않았습니다
몇 가지 변경 사항들을 포용하는 데 어려움을 겪고 있다고요
아직 가지 마 – 가 봐야 돼요, 미안해요, 엄마
브라질에 갈때마다 장모님 생각에 사가지고 오지요
무슨 알약통을 여러개 가지고 …
그 약을 가지고 있던 사람을 말이야
저는 도시마다 주소를 가지고있고. 저녁식사동안 내내 호줄하는 사람도 있죠
에게 한가지 생각이 떠올랐어요
제가 하는일에는 3가지를 다룹니다
일단 사실규명하는게 우선이고 차차 3가지를 모두 찾아네죠
딴데 가지 말아요
가지
가지마 … 안돼 굽타!