การประสานงาน การจัดการช่วยเหลือ การจัดแจงช่วยเหลือ ภาษาเกาหลี

주선
(주선 อ่านว่า juseon)

การประสานงาน การจัดการช่วยเหลือ การจัดแจงช่วยเหลือ ภาษาเกาหลี 주선
ยานอวกาศ เรืออวกาศ ภาษาเกาหลี 우주선

ตัวอย่างประโยค 주선 ภาษาเกาหลี

우주선에는 모든 사람이 먹을 정도식량이 충분하지 않단다
지금 우주선 한복판을 보고 있다 – 빛이 보이나 ?
우주선: 미합중국 디스커버리
미국인을 우주선동승 시키는 것을 어떻게 납득 시킬거죠 ?
우주선통제하에 두게 된걸 기쁘게 생각한다
거기 나오는 우주선 설계도 갖고 있는데
이건 오래 전에 사라진 오토봇 우주선엔진 부속인데 .
오토봇의 우주선대가 전장을 이탈했다 .
디셉티콘이 우주선위치를 알아내기 전에 찾아내야 하오 .
아폴로 우주선, 달, 외계인, 은폐, 미래 기술, 암살, 그런 거요 .
이 멋진 우주선주인이 누군지 좀 볼까 ?
우주선에 숨겨져 있던 장치 다섯 개를 센티넬 프라임과 함께 입수했다 .
그들은 워프 우주선 조종사를 만나고 싶어 합니다 .
우주선에는 우리 별의 운명을 바꿀 극비의 화물이 실려 있었다 .
추락우주선어디서 찾았소 ?
우주선이름은 ‘아크’요 .
우리 오토봇 우주선이면 달에 도달할 수 있소 .
우주선은 ?
우주선 주위에서 수백 개나 .
아폴로 11호가 달에 가기 전에 디셉티콘이 우주선에 몰려와서
말이 안 돼요. 우주선기둥까지 다 있는데
‘잔티움’호라는 우주선이 있어 .