ความเป็นไปไม่ได้ ความไม่สามารถทำได้ ภาษาเกาหลี

불가능
(불가능 อ่านว่า bulganeung)

ความเป็นไปไม่ได้ ความไม่สามารถทำได้ ภาษาเกาหลี 불가능
มันเป็นไปไม่ได้ ภาษาเกาหลี 불가능하다

ตัวอย่างประโยค 불가능 ภาษาเกาหลี

댁의 나라에서모든 탑승 그리고 비자가 효력을 잃어서 사용이 불가능하죠 그리현재, 당신 나라의 국민아무데도 없습니다
그건 불가능한 일이오
그건 불가능해요
자발적호흡이 불가능 합니다
불가능해요 명령을 들었잖아요. 안돼요
이런 훌륭한 분이 없었다면 불가능했을 것입니다
그래, 지도에는 나와있지 않아. 하지만 불가능을 제외을 때 남아있는 것이 진실이지
요청하신 작업현재 이용이 불가능합니다
각도너무 가파라서 불가능했어
그래요 – 이건 불가능해요
그건 불가능해요. 디스트릭트 라인은 저 두 역 사이에서 서는 곳이 없다니까요
음. 그렇긴 한데, 이건 불가능해
분명 여기 있을 거라며 – 여기가 아니면 불가능해
불가능한데
어떻게 하는지수가 없을 걸 이해 불가능하잖아
불가능한 자살이 네명이나 ?
런던에서 담배피우는 습관은 불가능하게 되버린 시대잖아 .
불가능해
우리는 편침의 조종도, 셔틀 조종도 불가능해 .
– 불가능하잖아 그는 간병이라
엄호가 불가능하니
멜로즈로 걸어가는 것도 불가능하고 저런 도로도 없어요
시도도 안 했습니다 불가능할 걸 알았거든요