ลุ่มน้ำ ลุ่มแม่น้ำ ภาษาเกาหลี

유역
(유역 อ่านว่า yuyeog)

ลุ่มน้ำ ลุ่มแม่น้ำ ภาษาเกาหลี 유역

ตัวอย่างประโยค 유역 ภาษาเกาหลี

세계운명좌우되고 있는 볼가 강 유역의 도시
볼가 강 유역의 스탈린그라드에 도착하였으니 … ‘