ความยอดเยี่ยม ความวิเศษ ภาษาเกาหลี

절호
(절호 อ่านว่า jeolho)

ความยอดเยี่ยม ความวิเศษ ภาษาเกาหลี 절호

ตัวอย่างประโยค 절호 ภาษาเกาหลี

작자한테 본때를 보여줄 절호의 기회에요 헛점을 노려서