การรังแก ภาษาเกาหลี

핍박
(핍박 อ่านว่า pibbag)

การรังแก ภาษาเกาหลี 핍박

ตัวอย่างประโยค 핍박 ภาษาเกาหลี

제 삶 대신 핍박을 택할 용기가 없었죠
선배 노조원들은 핍박을 받고