กรมอุตุนิยมวิทยา ภาษาเกาหลี

기상청
(기상청 อ่านว่า gisangcheong)

กรมอุตุนิยมวิทยา ภาษาเกาหลี 기상청

ตัวอย่างประโยค 기상청 ภาษาเกาหลี

오키 기상청차장 현재 본청에 확인 중입니다