นักธุรกิจ ภาษาเกาหลี

기업가
(기업가 อ่านว่า gieobga)

นักธุรกิจ ภาษาเกาหลี 기업가

ตัวอย่างประโยค 기업가 ภาษาเกาหลี

당신언론 기업가인데다가 외국인에요
‘휠러는 자수성가한 기업가 … ’