ของจริง ของแท้ จริง จริง ๆ ภาษาเกาหลี

진짜
(진짜 อ่านว่า jinjja)

ของจริง ของแท้ จริง จริง ๆ ภาษาเกาหลี 진짜
โดยแท้ โดยแท้จริง อย่างแท้จริง ภาษาเกาหลี 진짜로

ตัวอย่างประโยค 진짜 ภาษาเกาหลี

아직 진짜 수녀아니에요 아직은요, 하지만
자매님은 하느님예수님이 진짜라고 정말 믿으세요 ?
진짜 죽이지야 않겠죠
제가 음식 진짜 잘 하는데를 알거든요
진짜 너무하시네
여러분 중 누가 진짜로 속해 있는지 결정하고
진짜 수녀가 될 수 있을지 몰랐지
– 진짜 수녀처럼 보이네 – 고마워요
신이 진짜 존재하지 않으면 어떡하냐는 겁니다
당신이 느끼는 열정은 진짜인 것 같아요
그건 진짜였다는 걸 알아요
그건 진짜 부름이었어요
설마 … 진짜요 ?
진짜 물어볼게 있는데요
정말 연착되는거 진짜 싫어해요 그동안 뭐 하실건가요 ?
이봐요 굽타, 진정해요 이 사람이 진짜 스파이라는에요 ?
진짜 눈왔어 ?
그래, 우리 진짜 집은 아니지만 문제없지
맞아, 이게 진짜 걱정은 스코티한테 어떻게 말하냐는거야
아서하고 있어, 진짜로 아무도 알아주지 않지만 말야
진짜네
진짜보다는 좀 덜 하지만
진짜 탐스럽네요