ผ่าน ผ่านไป ภาษาเกาหลี

지나가다
(지나가다 อ่านว่า jinagada)

ผ่าน ผ่านไป ภาษาเกาหลี 지나가다

ตัวอย่างประโยค 지나가다 ภาษาเกาหลี

경위님, 순찰차가 사라의 집을 지나가다가 안에서 불빛을 봤다고 보고가 들어왔습니다 .
어쩌다 마주치면 모른 척하고 지나가다가
순찰차가 사라의 집을 지나가다가 안에서 불빛을 봤다고 보고가 들어왔습니다 .