กล มายากล มนตร์ เวทมนตร์ ภาษาเกาหลี

마법
(마법 อ่านว่า mabeob)

กล มายากล มนตร์ เวทมนตร์ ภาษาเกาหลี 마법
นักเล่นกล นักมายากล ผู้มีเวทมนตร์ ภาษาเกาหลี 마법사

ตัวอย่างประโยค 마법 ภาษาเกาหลี

부두 마법사한테 속아 개구리가 된 건 이 얼간이라고
매달 걸리는 마법이 … – 여보, 여보
못된 마녀의 마법으로부터 절 구할수 있답니다 .
바네사 기다는 동안 마크와 ‘잔혹한 마법사‘도 봤어요
오즈의 마법사
‘잔혹한 마법사‘요 ?
마법같아
마치 마법 정원 같았지 .
– 사운드계의 위대한 마법사 – 사운드의 대가
우리함께 일한 마법사들이 뒤로 옮겼습니다
장님, 마법의 나라 같죠 ?
내가 어쩌다 이런 미친 부두마법에 걸려들었지
게다가, 우리 둘다 알잖아 진정파워는 마법이 아니
그러니까 마법이 안 풀리지
– 마법을 풀 방법을 찾아서 – 마법 ?
부두, 후두, 모든 마법을 알고 있다
안됐다 이건 마법 사탕인데
신부한테 키스하면 마법이 풀린다고
마법의 순간 ~
마법 같은 순간이 찾아옵니다
마법 같은 순간 ?