ความเสียใจ ความไม่พอใจ ภาษาเกาหลี

유감
(유감 อ่านว่า yugam)

ความเสียใจ ความไม่พอใจ ภาษาเกาหลี 유감
รู้สึกเสียใจ รู้สึกไม่พอใจ ภาษาเกาหลี 유감스럽다

ตัวอย่างประโยค 유감 ภาษาเกาหลี

당신이 원하는 사람이 못 돼서 유감이야!
정말 유감이군 서로 같은 나인데,
너희들이서약하는 걸 보지 못해서 정말 유감이구나
유감이네요, 해리스 부인
– 유감을 표하고 … – 그만세요
아빠 일은 유감이에요
사모님 일은 유감이에요 빨리 나아지시면 좋겠어요
이런 말씀을 드려야 해서 정말 유감입니다
범인과 아는 사이라니 유감이오
이랑 헤어진 거 유감이네요. 약혼반지 안 낀 손으로 맞은 건 다행지만
그런데 유감스럽게도 소령님은 이미시간 전에 살해당하셨어요
정말 유감입니다, 자매님들
그 일은 정말 유감이에요, 킹씨 …
정말 유감이에요, 맷
당신이 없어서 유감이야
정말 유감이에요
유감스럽게도 저도 모릅니다
티숀, 이번에는실력을 유감없이 보여주겠지 ?
이런 일이 일어나서 유감스럽습니다 .
가족을 잃으신거 정말 유감이에요. 난 발라스코라고해요. 그녀 이웃이었죠 .
미스테드가 유감스러워 하더라고 전해주게
당신과 신디 얘기 들었어요 정말 유감이예요
제가 거짓말어요, 마일즈 사실하나도 유감스럽지 않아요
유감이지만 실행하기엔 아직 준비가 …