ทั้งหมด ทั้งปวง ทั้งสิ้น ทุก ทุก ๆ ทั้ง ภาษาเกาหลี

모든
(모든 อ่านว่า modeun)

ทั้งหมด ทั้งปวง ทั้งสิ้น ทุก ทุก ๆ ทั้ง ภาษาเกาหลี 모든

ตัวอย่างประโยค 모든 ภาษาเกาหลี

우리내세우는 모든 가치조롱면서
당신들이 내세우는 모든 걸 파괴해야 해 …
아시겠지만 정해진 모든 법 절차따라
눈치챘겠지만 모든 식사낭독으로 시작하지
하고자 하는 모든 짓을
그리고 모든 잘못한 일의 목록
그런데 이제 제 2 바티칸이 그 모든 걸 무효화려고 하고 있죠
댁의 나라에서 된 모든 탑승 그리고 비자가 효력을 잃어서 사용불가능하죠 그리현재, 당신 나라의 국민아무데도 없습니다
우리진정으로 이 모든 변화들을 수용다면
그래서들이 모든 것을 피해 수도원으로 달아났다고요
걔는 자네에게 모든걸 줬어, 맷
나라 모든 남자들 …
모든 죄수들이 철창을 벗어나고
전 모든 것을 바쳐야 하는 이상적인 사랑을 원합니다
여기 처음을 때 모든 게 낯설게 보였던기억
여기우리가 하는 모든 것들이 하루종일
자매가 모든 일에 이의제기하는 것 같은 느낌
하느님이 내가 하는 모든 것의 이유이자 동기
이 모든 속박하는 것들과 옷을 땅에 떨굽니다
이 모든 게 그녀에게 농담인 것처럼
집에 가서 모든 사람들과 부모님께 말해 ?
이 모든 변화관하여 우린 …
단지 동의하지 않는 거예요 그 모든 사항에요
여전히 모든 수련자들과 청원자들이