การซุ่มโจมตี ภาษาเกาหลี

매복
(매복 อ่านว่า maebog)

การซุ่มโจมตี ภาษาเกาหลี 매복

ตัวอย่างประโยค 매복 ภาษาเกาหลี

이건 군대식 매복이고 존슨이 가담쿠데타야!