การขายหมด การพยายาม ภาษาเกาหลี

매진
(매진 อ่านว่า maejin)

การขายหมด การพยายาม ภาษาเกาหลี 매진

ตัวอย่างประโยค 매진 ภาษาเกาหลี

오디오스, 존 레논의 ‘이매진’ 재생
존 레논의 ‘이매진’ 재생