อย่างเกรี้ยวกราด ภาษาเกาหลี

발끈
(발끈 อ่านว่า balkkeun)

อย่างเกรี้ยวกราด ภาษาเกาหลี 발끈

ตัวอย่างประโยค 발끈 ภาษาเกาหลี

아빠가 들었으면 발끈했을텐데