นิกายโปรเตสแตนต์ ภาษาเกาหลี

신교
(신교 อ่านว่า singyo)

นิกายโปรเตสแตนต์ ภาษาเกาหลี 신교
นิกายโปรเตสแตนต์ ภาษาเกาหลี 개신교

ตัวอย่างประโยค 신교 ภาษาเกาหลี