อีก อีกครั้ง ซํ้าอีกครั้ง ภาษาเกาหลี

다시
(다시 อ่านว่า dasi)

อีก อีกครั้ง ซํ้าอีกครั้ง ภาษาเกาหลี 다시
อีกครั้ง อีก อีกครั้งหนึ่ง ซ้ำอีกรอบ ภาษาเกาหลี 또다시
อีกครั้ง อีกครั้งหนึ่ง ซ้ำอีกครั้ง ภาษาเกาหลี 다시금

ตัวอย่างประโยค 다시 ภาษาเกาหลี

다시 시작해 보세요
이리로 다시 오세요
저희 처음부터 다시시작하죠 – 예, 좋아요
그리고 그리스도의 사랑으로 다시 태어난 거죠
하지만 혹시나 다시 왔는데 애가 저런 상태
아시다시피, 전 6개월 넘게 제 딸을 못 봤다고요
그리곤 물에 다시 놓아주지 … 다른사람이 그 치어들을 잡음으로서 또 다른 즐거움을 느끼게 해주는거야
다시 재판속행시다
거부했고, 보다시피 결과가 이렇소
당신도 아시다시피
그냥 계속 읽어 주세요 제발 다시 읽어 주세요
빅터, 우린 방금 역사를 다시 썼어요 식사같이면서 계속해 볼래요 ?
다시 보낼까요 ?
사람 진정 좀 시켜줘 그러면 다시 터미널로 돌아가게 해줄테니까
그는 다시는 나라를 잃는 일이 없을 것입니다
다른 사람에게선 두번 다시 들을 수 없는 이야기죠. .
대체인원은 5분후에 이곳에 다시 정위치 하게되죠
다시 뒤로 물러서고 있군
– 예, 빅터씨 다시만나 반가워요 – 예, 저도 다시와서 좋아요
아요 … 다시 한번하죠
다시 봐서 좋네요
우린 다시금 가까워질거야,
다시 자렴, 라이언
다시는 못 일어나, 알아먹어 ?
아시다시피 제 아내는 …