ที่ว่า ที่บอกว่า ที่กล่าวว่า ที่พูดว่า ภาษาเกาหลี

라는
(라는 อ่านว่า laneun)

ที่ว่า ที่บอกว่า ที่กล่าวว่า ที่พูดว่า ภาษาเกาหลี 라는
ขอให้ น่ะ สั่งให้ น่ะ ภาษาเกาหลี 라는데
ว่าคงจะ ว่าน่าจะ ที่น่าจะ ภาษาเกาหลี 리라는
ที่บอกว่า ที่สั่งว่า ที่กล่าวว่า ภาษาเกาหลี 으라는
ขอว่า น่ะ สั่งว่า น่ะ ภาษาเกาหลี 라는군

ตัวอย่างประโยค 라는 ภาษาเกาหลี

굉장히 힘들 거라는 거 알지만
들고 일어나길 바라는거에요
우리에게 뭘 바라는 거지 ?
저희와 같은 수녀들이라는 거예요
다수라는 쪽에 동조고 있다는게
그냥 밀어달라는거지 그게 전부
이른바 ‘동기부여’ 라는게 있다
이봐요 굽타, 진정해요 이 사람진짜 스파이라는거에요 ?
자네 그게 적은 수당아니라는거 알지
그래서 돼지라는건가 ?
나라, 미국이란 나라는
이 나라는 식량부가 풍족한 나라요,
국가위기라는걸 압니까 ?
미국진실이 뭐냐, 병든 사회라는거요
적절한 방식아니라는 것을 명심하길 바란다
그렇게 아무지도 않게 놀라는 척 하긴가 ?
의사들이이상 손 쓸수 없게되면 그냥 자기를 보내주라는 거지
흘려들어! 뭐라는거야 영감탱이 … 찾아보기하자
진짜 하라는 게 아니라 말하자면 그렇단 거지
들었어. 근데 자신들을 ‘건전하다‘라는 가족에게 아기를 주고 싶진 않아
이나더라구요, 걱정마라는 사인기도 하고
사랑에는 육체라는 것이 들어가야어요
제말은, 잘못된거라는건 잘 알아요 전 제 가족사랑해요
하지만 나는 적게 받더라도 돈홀리쳐라는 사람에게 관심이간