การไม่เลือกกิน การกินได้ทุกอย่าง ภาษาเกาหลี

잡식
(잡식 อ่านว่า jabsig)

การไม่เลือกกิน การกินได้ทุกอย่าง ภาษาเกาหลี 잡식

ตัวอย่างประโยค 잡식 ภาษาเกาหลี