หิว หิวข้าว ภาษาเกาหลี

고프다
(고프다 อ่านว่า gopeuda)

หิว หิวข้าว ภาษาเกาหลี 고프다
หิวข้าว หิวอาหาร ภาษาเกาหลี 배고프다

ตัวอย่างประโยค 고프다 ภาษาเกาหลี