อย่างเร็ว อย่างรวดเร็ว ภาษาเกาหลี

급격히
(급격히 อ่านว่า geubgyeoghi)

อย่างเร็ว อย่างรวดเร็ว ภาษาเกาหลี 급격히

ตัวอย่างประโยค 급격히 ภาษาเกาหลี

급격히 축소시켰으며