ถูกผลัก ถูกเลื่อน ค้าง ภาษาเกาหลี

밀리다
(밀리다 อ่านว่า millida)

ถูกผลัก ถูกเลื่อน ค้าง ภาษาเกาหลี 밀리다

ตัวอย่างประโยค 밀리다 ภาษาเกาหลี

이렇게 밀리다 옷이 찢어지면 어쩌나 걱정는데