ฤดูร้อน หน้าร้อน ภาษาเกาหลี

여름철
(여름철 อ่านว่า yeoleumcheol)

ฤดูร้อน หน้าร้อน ภาษาเกาหลี 여름철

ตัวอย่างประโยค 여름철 ภาษาเกาหลี

여름철의 반도