อย่างนี้ เช่นนี้ ภาษาเกาหลี

이같이
(이같이 อ่านว่า igat-i)

อย่างนี้ เช่นนี้ ภาษาเกาหลี 이같이

ตัวอย่างประโยค 이같이 ภาษาเกาหลี

형사 재판에서 이같이 허술한 증거치한 범죄범인임을 인정하면