ความบริสุทธิ์ ภาษาเกาหลี

무혐의
(무혐의 อ่านว่า muhyeom-ui)

ความบริสุทธิ์ ภาษาเกาหลี 무혐의

ตัวอย่างประโยค 무혐의 ภาษาเกาหลี

워렌 위원회도 쇼의 무혐의를 인정했었습니다