ผู้นำ หัวหน้า ผู้บัญชาการ ภาษาเกาหลี

리더
(리더 อ่านว่า lideo)

ผู้นำ หัวหน้า ผู้บัญชาการ ภาษาเกาหลี 리더

ตัวอย่างประโยค 리더 ภาษาเกาหลี

사람들은 자네의 리더쉽에 대해 알고 싶어하지
미국사랑한다’는 치어리더 스웨트를 입고선 …
하지만 인정을 안하죠. 왜냐하면 완벽치어리더와 사귀어야니까요
슈프림 리더께서 친히 명령하셨다
글쎄, 그럼 네 리더쉽에 의구심이 든다
그녀오빠는 리더중 한명에 의해서 오염되어졌어
악한 슈프림 리더
카피, 블루 리더
슈프림 리더 스노크 님이 연락하셨습니다
네, 슈프림 리더
감사합니다, 슈프림 리더
리더는 없고
우리 통치자이신 슈프림 리더가 죽었잖아
이젠 내가 슈프림 리더다
충성하겠습니다, 슈프림 리더
슈프림 리더 ?
슈프림 리더
– 홍 리더야, 홍 리더 .
리더 홍 .
에서 리더 역할도 해야 한다는 뜻인가요 ?
당신경호원니까 치어리더를 꼬셔서 정보를 빼내봐요
다음 리더를 바로 정할수 있는게 이 나라장점이란걸 잘 알았어
미국팀 리더 산토스다 뭘 알아냈나 ?
저항군 리더 마티아스 검거 작전