ความเป็นเกียรติ เกียรติยศ เกียรติภูมิ ภาษาเกาหลี

영광
(영광 อ่านว่า yeong-gwang)

ความเป็นเกียรติ เกียรติยศ เกียรติภูมิ ภาษาเกาหลี 영광

ตัวอย่างประโยค 영광 ภาษาเกาหลี

그리스도는 영원한 영광의 광채이시며
애들을 지도해 주신다니 정말 영광이네요
같은 우주여행자를 만나서 진정으로 영광입니다 .
영광은 네 것인 모양이다 아르다
말도니아 제국의 공주가 되어준다면 영광이겠소
이렇게 와 주셔서 정말 영광입니다, 소령
제가 영광이지요 .
만나게 돼서 영광이에요
나중에야 이해하고매우 영광이었고, 또 놀랐습니다
영광이었습니다, 제독
만나서 영광이네자네 열렬한 팬이야
주에 영광이
버지니아의 영광을 위해 자네 여단을 정렬시키게
대한 영광을 누리며 전쟁에 살아남았지만
당신지휘를 받게 되어 영광입니다
그것으로도 영광일 겁니다
그럼, 영광인 줄 알아야지 .
감사합니다. 영광입니다 .
감사합니다, 박사님. 당신과 이 프로젝트함께할 수 있어 정말 영광입니다 .
– 영광입니다. – 아뇨 제가 영광이죠
– 영광이네요성조기인
뵙게 돼서 영광입니다
세계에 내 이름과, 할아버지의 이름, 우리문의 영광을 알릴 거야!
참으로 영광입니다 .