ตกนรก ตกนรกทั้งเป็น นรก ภาษาเกาหลี

지옥
(지옥 อ่านว่า jiog)

ตกนรก ตกนรกทั้งเป็น นรก ภาษาเกาหลี 지옥
การตกนรกทั้งเป็น ภาษาเกาหลี 생지옥

ตัวอย่างประโยค 지옥 ภาษาเกาหลี

이를 통해 사탄의 검은 연기당신이 지옥에서느니라
군대, 정부, 군경 모두에게 지옥을 보여주지
지옥이 열릴 지도 모르지만 평정유지해라
지옥을 맛 보여줘요, 보스
지옥에나 가라
통계적정확도천국 갈지 지옥 갈지 말해주는 거예요
그 이는 진짜 지옥 같은 일을 겪었거든요
자식! 지옥에나 가버려!
지옥에나 가버려!
이 끔찍하고 지옥 같은 지진이
지옥에나 가라, 맥브라이드!
지옥의 묵시록’ 도 많이습니다
‘지옥에서 뭐나 빨아’ 이런으로
얼마나 끔찍한지 지옥이 따로더군요
지옥은
지옥은 항상 너희함께 있다
네 안에 지옥을 품고 있지
지옥도 이보단 나을 거예요 대위님!
난 지옥으로 가고 있었다 그땐 몰랐지만
두 달 전에 지뢰 밟고 지옥으로 날아갔어요
지옥에서 만나세
그래, 지옥가지 같이친구
여기선 죽은거나 마찬가지야 여긴 지옥이라구 .
7천 개의 필름롤을 찍은 – 지옥의 천사들 – 편집 현장에선, 하워드가 편집중인 25마일이 넘는 필름이 끊임없이 돌아갑니다. 세상에가장 긴 560시간짜리 영화를 만드는게 어떨까 싶군요!