การหยุดงานทั้งหมด ภาษาเกาหลี

총파업
(총파업 อ่านว่า chongpa-eob)

การหยุดงานทั้งหมด ภาษาเกาหลี 총파업

ตัวอย่างประโยค 총파업 ภาษาเกาหลี

여성 총파업 아이슬란드 레이캬비크, 1975년
여성 총파업 아이슬란드 레이캬비크,