ที่เป็นทางสถิติ ภาษาเกาหลี

통계적
(통계적 อ่านว่า tong-gyejeog)

ที่เป็นทางสถิติ ภาษาเกาหลี 통계적

ตัวอย่างประโยค 통계적 ภาษาเกาหลี

통계적인 정확도천국 갈지 지옥 갈지 말해주는 거예요