ลักษณะที่ตาเป็นประกาย ภาษาเกาหลี

말똥말똥
(말똥말똥 อ่านว่า malttongmalttong)

ลักษณะที่ตาเป็นประกาย ภาษาเกาหลี 말똥말똥

ตัวอย่างประโยค 말똥말똥 ภาษาเกาหลี

정신 말똥말똥 한거 맞아 ?