ไม่ได้ทีเดียว ไม่เลยทีเดียว ไม่เป็นอันขาด ไม่เลย ภาษาเกาหลี

결코
(결코 อ่านว่า gyeolko)

ไม่ได้ทีเดียว ไม่เลยทีเดียว ไม่เป็นอันขาด ไม่เลย ภาษาเกาหลี 결코

ตัวอย่างประโยค 결코 ภาษาเกาหลี

우리가 결코 조사할 수 없도록 했소. 당신들은 뭘 알아냈소 ?
그는 인생대해 결코 생각하지 않았어요
– 그는 결코 돌아오지 않았어. – 여긴 겔러리야
우리가 저버리는 날은 결코 오지을 것이다 .
디셉티콘은 지구를 결코 가만두지 않으리란 걸 .
.. 그들은 결코 멀리있는게 아니었죠 .
절대로, 결코, 무조건 안돼요!
좀더 가까이으려고 학교를 떠났지만 실은 결코 학교를 그만두진 않았어 …
목성의 어떤 위성에서도. 결코
우린 결코 널 실망시키지 않을거야 죽는 날까지 말야
그들은 결코 일 안해
결코 못 하지!.. 결코!
무엇을 얻게 될지는 결코 알지 못한다’
채닝 흉내를 내게 한 게 결코 아녜요
C. B. 화이팅은 결코 그날 오후로 사라진게 아니었다
난 네 아들한테 결코 담요주지 않았지
미니가 결코 그런 짓을 할리가 없다는 생각이 들었다
이젠 결코 그 사람들을 살리지 못 해요!
결코 도망치지 못하도록
내가 보장하지, 결코 실패하지 않아!
결코 앞에 나서지 않아
사람들이으로 보고 체험한 것이 결코 신경 탓이 아니
– 그 전엔 결코 가보지 못한 어떤 멋진 식당에서
당신이 보내줬잖아요아니, 아니. 우린 결코 이런 책을 주지 않아