การประกัน ภาษาเกาหลี

보험
(보험 อ่านว่า boheom)

การประกัน ภาษาเกาหลี 보험
เบี้ยประกัน ภาษาเกาหลี 보험료
ค่าประกัน ค่าชดเชย เงินชดเชย ภาษาเกาหลี 보험금
สัญญาประกัน กรมธรรม์ประกัน ภาษาเกาหลี 보험증

ตัวอย่างประโยค 보험 ภาษาเกาหลี

퇴원하면 또 보험회사에서 엿을 먹이
총알 맞은 건 보험처리가 안된대요
국가 의료보험제도를 통해
그렇지도 않지 걘 의료보험도 없어
의료보험이 없어서겠지 바로 그거였어
건강 보험 얘기 ?
보험금은 다 냈어요 ?
아스피린 한 알에 10불인데 보험이 안돼!
– 보험으로 처리 될 거야 – 별 걱정을 다 해
항상 보험을 들잖아. – 맞아 .
현장에 있던 경관이 사상자지갑속에 있는 보험증에서
보험회사에서 믿지 않을 꺼야!
보험에 안 들은게 왜 후회될까 ?
건강보험은 돼요 ?
정말 골치 아픈 보험 문제가 되겠지만
모든 테잎을 상자에 담아 변호사에게 보관시켰어. 보험용이었지
한테 3만불정도가 있어. 보험금이야
내 뭐래, 추가 보험은 필요다고 했지 ?
버로우즈 씨, 우리 제일성실생명보험은 이미