ได้ยินว่า ภาษาเกาหลี

다던데
(다던데 อ่านว่า dadeonde)

ได้ยินว่า ภาษาเกาหลี 다던데
ได้ยินมาว่า เห็นว่า ภาษาเกาหลี 다던데요

ตัวอย่างประโยค 다던데 ภาษาเกาหลี

네, 남자친구랑 유 튜브 건은 안 묻기로다던데요
선생님임신시켰다던데
잠깐, 내일 파티가 있다던데 ?
성 토마스 아퀴나스를 읽었다던데 ?
나탈리 말로는 1년 쯤 섹스를 안 했다던데
그거 좋다던데
코마츠바라 외무성 통합외교정책 국장 아아 그거에서 미국압력행사했다던데
자네신부인도한다던데, 사실이야 ?
누나가 좀 두목 행세를 한다던데
피리 부는 사나이‘가 올해 창업 대결진출했다던데 ?
음성 해설에서 누구 욕하면 어떻게 알고는 화낸다던데
– 화이팅 여사 – 뭔가 일을 꾸민다던데 ?
전처재혼한다던데 …
데이비드, 내가 듣기론 니가 내 결혼피로연에 안 왔다던데 ?
포도농장에서 즐거운 시간을 보냈다던데 …
– 못 왔다던데
캐롤라인 말로오전에 새 목소리 후보자가 온다던데 ?
당신들의 이번 시즌적이 좋다던데 어떤 시스템을 쓰나요 ?
초콜렛이야 당신 몸에 좋다던데
동료한테 물어봤다던데
당신한테 가서 기분어떤지 얘길한다던데요
기로는 전직장에서 일년에 5천 2백 불 정도 받았다던데, 난 일년에 만불씩 주도록 하지 .
그와 그의 파트너가 이젠 합법적인 것만 한다던데