ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการ ภาษาเกาหลี

지휘관
(지휘관 อ่านว่า jihwigwan)

ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการ ภาษาเกาหลี 지휘관

ตัวอย่างประโยค 지휘관 ภาษาเกาหลี

아, 존의 예전 지휘관이었어요. 오실지는 모르겠네요
저항군 지휘관 포 다메론이다
지휘관, 이건 명령이다
지휘관 다메론입니다
지휘관이 아니잖아 ?
지휘관 … 다메론 대위님, 제독님이 찾으세요
– 지휘관은 어디 있나 ?
지휘관은 어디 있나 ?
여기 지휘관이 누구지 ?
여기 지휘관을 아나 ?
– 지휘관을 만났습니까 ?
– 지휘관은 없어
내가 지휘관이다명령따라!
– 지휘관은 어딨나 ?
야마오카 통합방위지휘관 1차 아니 뚫리면 2차까지비하작전을 세울수 밖에 없겠군
지휘관님 헬기입니다!
킬고어가 나쁜 지휘관은 아니었다
– 사병, 자네 지휘관은 ?
내 지휘관들을 소개해 드리죠
여기녀석들은 내 여단의 지휘관들이
남군 지휘관의 막사
훌륭한 지휘관이 될려면 사랑하는 사람에게으라고
리스, 연대위치로 보내고 지휘관들을 모이게 해
지휘관님 …