เกียรติคุณ กิตติมศักดิ์ เกียรติยศ เกียรติภูมิ ชื่อเสียง ภาษาเกาหลี

명예
(명예 อ่านว่า myeong-ye)

เกียรติคุณ กิตติมศักดิ์ เกียรติยศ เกียรติภูมิ ชื่อเสียง ภาษาเกาหลี 명예
การเสียเกียรติ ภาษาเกาหลี 불명예
จิตใจที่ใฝ่หาเกียรติยศ ภาษาเกาหลี 명예심
น่าเป็นเกียรติ มีชื่อเสียง ภาษาเกาหลี 명예롭다
การลาออกก่อนเกษียณอายุ ภาษาเกาหลี 명예퇴직
การปลดออกอย่างไร้ศักดิ์ศรี ภาษาเกาหลี 불명예 제대

ตัวอย่างประโยค 명예 ภาษาเกาหลี

여느라면, 명예롭고 정당한 일이었겠죠 …
전통적동업형태투자은행 ( 사뮤엘 헤이스, 투자은행학 명예교수, 하버드 경영대학원 )
기사자질순수마음 용기, 명예, 덕, 진실성입니다
저는 여러분 모두가 탁월한 명예심청렴의식으로 복무할 것을 확신합니다
그가 내 명예를 지켜줬지. / 명예의 일부, 맞은 편 거리어때 ?
내겐 명예라는
그는 리틀 라운드 정상에서 미국 의회가 수여한 명예 훈장을 받는다
명예로운 이들입니다
명예예요
명예 문학 박사위도 옥스퍼드일 거요, 더 있소 ?
솔깃한데 … 내 명예는 내가 지킬게요
우린 명예를 위해 싸우고
명예로운 종족이었어
우리의 명예로운 이 순간을!
유감스럽게도 그 명예를 함께 누리지 못하고
앤드류는 CBS의 명예를 위태롭게 하지 않기로 한 거야
댄은 불명예스럽게 자리를 내줘야 했다고
명예를 갈망하는 엉뚱한 티거도 있었지 .
우리가 받을 수 있는 최고의 명예죠
당신들이 명예롭게 행동는 줄 알았어
당신은 내 명예를 You insult my honor 모욕했어. 난 그만 가야겠군 .
내가 맡은 건 불명예 제대 취소 소송이었어
거기 명예의 전당가능