อุตสาหกรรม ภาษาเกาหลี

산업
(산업 อ่านว่า san-eob)

อุตสาหกรรม ภาษาเกาหลี 산업
การปรับให้เป็นอุตสาหกรรม ภาษาเกาหลี 산업화
การประมง ภาษาเกาหลี 수산업

ตัวอย่างประโยค 산업 ภาษาเกาหลี

그렇게 쥐어짜선 이 나라산업화시키고
하야경제산업대신 찬성합니다
마치다 경제산업성 제조산업부장 그럼 혈액응고 촉진제를 입으로 투입하는게 가능할지 알아봐야 합니다
특히 묶여있는 천연가스 산업의 규제
에너지산업 규제완화 안을 뒤지며
성적 쾌락 산업의 혁명을
그리고 전력, 직물 산업에 이용되었고
와중에 ( 금융 ) 산업은 더욱더 많은 돈을 벌었습니다
벌목 산업에 강을 이용하기 시작했다
볼가강 하류에 위치한 스탈린그라드는 주요 산업의 중심지이며
전 산업계를 뒤바꿀 수 있다
스킬링은 산업계에 입지를 굳히려고
산업의 심장이고
군부과 군수산업결탁이야말로 미국이 닥친 새로고비입니다
대해진 군수산업과 군부의 결탁
산업스파이가슴!
새로 온 개는 잠식해오는 북부의 산업화상징하는 게 아닐까요 ?
산업테러곡물방화 와이 장군 지휘였소
케네디는 제멋대로 방위산업을 줄인 거요
이것통제불능한 ( 금융 ) 산업이 만들어 낸 것입니다
1980년대금융산업이 폭발적으로 성장습니다. ( 베어, 스턴스 상장 계획중 )
금융서비스 산업의