เกี่ยวกับ ภาษาเกาหลี

대한
(대한 อ่านว่า daehan)

เกี่ยวกับ ภาษาเกาหลี 대한
อย่างมากที่สุด อย่างสูงสุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ภาษาเกาหลี 최대한
เกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี 대한민국

ตัวอย่างประโยค 대한 ภาษาเกาหลี

대한 해명요구주목을 끌었습니다
댁들한테 반대한 죄지
여기저기까지 최대한 많이 ‘아베마리아’라고 해라
이제법정에서 가장 중대한 언급을 하는 바 …
따님의 몸에 대한 말씀을 하시는데 피상적주제군요
그녀에 대한 사랑을 느낀 걸요
경찰에 대한 감정어때요 ?
그에 대한 본보기필요하다
삼총사‘에 대한 당신 얘기가 좋은 이야기는 될 수 있을지라도
계속되는 장내 소란재판석에 대한
정부에 대한 철학이 뭐요 ?
댁들을 반대한 죄라구, 영감탱아!
중대한게 뭔지나 아나 …
스스로에 대한 극단적고행시행하게 하고습니까 ?
제가 당신에 대한 믿음을 잃는 것인가요 ?
하지만 당신은 그 나라에 대한 두려움대해 기술야합니다
이봐, 지금 최대한 호의를 배푸는거요 당장 나가서 당신 인생을 엎어놀수도있어
평소 좋아하던 음악 고르고, 최대한 편하게만 해줘야죠
땅에 대한 가족분들의 결정정말이지 옳으신 판단세요
우린 하와이의 마지막남은 거대한 미개간지를 팔기로 했다
프로수가 야구에 대한 존경심도 없어요 ?
당신에 대한 얘기고는 할 얘기 없어 ?
그리고, 위대한 승리를 ?
그 후엔, 육체적 매력은 막대한 이익원인이 될 수 있어
거대한 경이로움을 가지고 유사점대해서 말 ?