ทักษะ เทคนิค ฝีมือ ความเชี่ยวชาญ บทบาท ภาษาเกาหลี

기능
(기능 อ่านว่า gineung)

ทักษะ เทคนิค ฝีมือ ความเชี่ยวชาญ บทบาท ภาษาเกาหลี 기능
ประสิทธิภาพ สมรรถนะ สมรรถภาพ คุณภาพ ภาษาเกาหลี 기능성

ตัวอย่างประโยค 기능 ภาษาเกาหลี

완전하게 작동하고 모든 회로는 완벽하게 기능합니다
다른 기능으로 봤을땐, 가능성이 없어요
즉각적공격 수단이군. 그게 군사적 기능 아닌가요 ?
이미 도쿄의 경제기능은 없는거나 마찬가지
저희속도도 있고 기능들도 있죠
‘할’이 정상 기능을 되찾을 수 있다고 믿으십니까 ?
단계 모든 기능 정상
1970년대타자기엔 그 기능이 없다는 거죠
1970년대 타자기그런 기능이 없다는군
정부의 기능상실로 인한 긴급사태의 임시대책입니다
특히 상위 기능을, ‘할’이 단절된 것처럼
핵’은 최고로 다양한 기능들을 제공할텐데
이러한 기능들은 전부 ‘훌리’ 메일로 끊김 없이 연동되고
국방부와 컨벤션센터위험합니다 바로 이곳을 벗어나 총리부 기능을
충분한 기능을 하는 것 같소
굉장한 기능성이구만
신장 기능, 간 기능 테스토스테론
전 ‘굴리빕’의 통합 멀티 플랫폼 기능성사랑합니다
당신이 나의.. 성적인 기능에 대해 말하는 거라면 …
다행히 도쿄도청은 기능을 잃지 않았습니다
안부거의 기능을 못하고습니다
많은 기능이 들어있죠
당시타자기에 있는 기능이었대요