ที่เป็นเทพ ที่เป็นเทพเจ้า ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภาษาเกาหลี

신적
(신적 อ่านว่า sinjeog)

ที่เป็นเทพ ที่เป็นเทพเจ้า ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภาษาเกาหลี 신적
ทางจิตใจ ภาษาเกาหลี 정신적
ที่คลั่งไคล้ ภาษาเกาหลี 광신적

ตัวอย่างประโยค 신적 ภาษาเกาหลี

이런정신적리라는 거야
이런 일을 하려면 헌신적인 사람필요하죠
우리에게 아름답고 헌신적인 일을 해주는 거야
게다가 당신치료사가 생각키로는 당신은 정신적문제로 절뚝이고 있다보고 있죠. 저도 동의합니다 .
자넨 지금 정신적문제로 절룩이고 있어 당연히 심리치료사가 필요하잖나 .
사실 제 뛰어난 정신적 능력과 예리함에 대한 모든성은
하루의 헌신적인 간호를 받고 기적적으로 회복하여
이 헌신적인 수사관들은 ‘성범죄 전담반’이라
그럼다시피 ‘훌리’는 세계에서 가장 혁신적인 회사로 알려져있죠
그래, 세상에가장 혁신적인 회사에서 일하면서
그건 자네 절룩거림이 정신적 이유라는 소리지 .
부하들에겐 신적인 존재
그래서 헌신적으로 만져줬겠죠
난 혁신적이야. 이분들은 행동파라구
혁신적이라는 걸 각인시키려 했습니다
가장 혁신적인 회사소개 됐죠
정신적 질량이 증가수록
둘다 정신적으로 문제가 있어서, 아기닭장은데다 가둔 모양이예요