กำไร ผลกำไร ผลประโยชน์ คุณประโยชน์ ภาษาเกาหลี

이익
(이익 อ่านว่า iig)

กำไร ผลกำไร ผลประโยชน์ คุณประโยชน์ ภาษาเกาหลี 이익
ความเสียเปรียบ การเสียผลประโยชน์ ภาษาเกาหลี 불이익
เงินกำไรสุทธิ ภาษาเกาหลี 이익금

ตัวอย่างประโยค 이익 ภาษาเกาหลี

원치 않으니까. 오로지 하는거라곤, 살찐 엉덩이이익금을 깔고 앉아,
그 후엔, 육체적 매력은 막대한 이익의 원인이 될 수 있어
투자자가 되면, 이익중 2%가 당신에요
기업들이이상 이익을 못 낼 쯤에
10퍼센트라고 해도 우리 이익은 …
여성전체의 이익을 생각는데
기억거라, 넌 그 능력을 네 자신의 이익을 위해서 쓸 수 없어 .
자국의 이익을 위해 타국을 희생시키는것은 패도적입니다
회사의 이익과 직원의 복지는
의심스러울 때는 피고인의 이익으로 형사 재판철칙이야
의심스러울 때는 피고인의 이익으로
링글링 브라더스를 찾아 봐 이익이 뭔지 아는 사람 좀 데려와!
모두에게 이익이죠. – 모두에게 이익이라. 새로기획이군 .
물론. 불이익이나 피해는 없을꺼야. 이봐, 자네정말 잘할꺼야 .
그러나미래금전 이익에 대한
기업의 분기 주당 수이익을
누가 이익이고 ?
가장 이익을 본 존슨과 닉슨 두 대통령공개해야 합니다
제작비는 놀랍게도 2백만불이라고 합니다. 미국 사람 모두영화를 본다면 이익을 남길 수도 있을지도 모르겠습니다 .
패니 매는 자신들의 이익을
회사결과적으로 110억불이 넘는 이익을 냈습니다
수천달러의 이익을 이끌어내고 있었죠
2006년 경에는 S&P 500 회사들의 총 이익중 약 40%를
그건 실제 이익도, 실제 수익아니습니다 ( 마틴 울프, 수석경제코멘테이터, 파이낸설타임즈 )