ที่เป็นรากฐาน ที่เป็นมูลฐาน ที่เป็นพื้นฐาน ในเบื้องต้น ภาษาเกาหลี

기본적
(기본적 อ่านว่า gibonjeog)

ที่เป็นรากฐาน ที่เป็นมูลฐาน ที่เป็นพื้นฐาน ในเบื้องต้น ภาษาเกาหลี 기본적

ตัวอย่างประโยค 기본적 ภาษาเกาหลี

기본적으론 모든 손해 책임을 테크크런치에 묻겠다면서
기본적인 게 뭐지 ?
아주 기본적인 인생이 되는거죠
기본적인 것만 얘기해주면 내가 알아서 요리해볼게
그럼 기본적으로 내가 자산얼마나 받든
이건 기본적으로 그린스크린에서 찍었어요
기본적으로 이게 우리생각한 거죠
정원이가 너무 반할 정도일단 기본적인 인성이. 의리, 인성 .
될 수 있나 기본적인 스트레칭 .
애들은 기본적으로다니까, 애들은 .
기본적으로 주택공급천만 도민들에겐
그럼 기본적인 대응방안정리해서 바로 관계각료회의를 열겠습니다
조금 더 내고 기본적인 서비스는 물론
아주 기본적인 성인의 책임에요
하지만 하이테크는 기본적으로 창조하는 사업이죠
문의 제목은 기본적으로
물어뜯는다고, 기본적으로 강아지와 비슷해
일부 벽돌과 기본적인 창 유리를 ?
기본적 욕구
우린 기본적으로사람의 뚜렷하거나
그러나 엔론은 기본적인 것을 도외시 했다
기본적으로 엔론은 계속 적자를 내고 있었어요
기본적으로 주지사
그는 기본적으로 제가 금융세계변화비난고 있다생각습니다 .
그래서 기본적으로 그는 절 러다이트라고 비난한겁니다. ( 러다이트 : 신기술반대자 )