สักเท่าไหร่ สักแค่ไหน เพียงใด ภาษาเกาหลี

얼마나
(얼마나 อ่านว่า eolmana)

สักเท่าไหร่ สักแค่ไหน เพียงใด ภาษาเกาหลี 얼마나

ตัวอย่างประโยค 얼마나 ภาษาเกาหลี

그래, 얼마나 학살로 내몰려고 ?
아무아빠가 얼마나 아픈지 몰랐어
미국이 얼마나 위급처지인지 알기나 하나 ?
당신 방금 그렇게 말하는게 얼마나 웃긴건지 알아요 ?
제 2 바티칸에 대해 얼마나 많이 알죠 ?
얘야, 요즘 얼마나 힘이들지 상상조차 어렵구나
여기 얼마나 머물기로을지는 모르겠지만, 잠깐 다녀올 핑계 하나쯤은 만들 수 있겠죠
체제를 얼마나 믿을 수 있을까요 ?
얼마나, 얼마나 이 법정을 거쳐갔냐구!
음, 비용이 얼마나 들죠 ?
너 살이 좀 빠졌어, 캐서린 얼마나 빠졌니 ?
이게 얼마나 어려울지 이해합니다
보스키가 하루에 얼마나벌지 ?
그가 하루에 얼마나 버냐고
얼마나 받냐고
얼마나 오래 사귀었다는데요 ?
지금 겪고계시는 일이 얼마나 힘드실지저희이해합니다
내버려두면 신경 안써줬다고 나중에 얼마나 난리겠어
– 얼마나 빨리 움직이지 ?
그게 얼마나 비참한데 ?
얼마나 비싼 약인데
2주 전에 우리가 얼마나 못했니 ?
그래도 한 점이라도으면 얼마나 좋아요
우리걸 훔치려고 당신들은 얼마나 오래 조사했소 ?
얼마나 오래 그럴 수 있을까요 ?