ความสัมพันธ์ยึดติด การเชื่อม การผนึก ภาษาเกาหลี

유대
(유대 อ่านว่า yudae)

ความสัมพันธ์ยึดติด การเชื่อม การผนึก ภาษาเกาหลี 유대
ชาวยิว ภาษาเกาหลี 유대인
ความรู้สึกเชื่อมโยง ภาษาเกาหลี 유대감

ตัวอย่างประโยค 유대 ภาษาเกาหลี

개신교, 침례교 유대교 같은 종교들 말이야
베를린의 유대인오후 4 – 5시에만 쇼핑할 것 유대인시립합창단에서 제외
유대인 동지따윈 없어
레이철 라비노비츠, 레베카 라비노비츠 반은 아시아계 반은 유대인
제이는 기독교유대인이죠 도킹할 수 있을지 누가 알겠어요 ?
유대인이냐구요 ?
유대인처음인데 – 안녕세요 ?
유대인 가족이름이 새겨져 있기 때문이다
유대인은 노란 벤치에만 앉을 것
– 이 분은 유대인이셔 – 만나서 영광입니다
기독교인, 유대인, 무슬림한테 가서 한번 물어보세요
가톨릭과 유대교인 이었습니다
A mitzvah ( 유대교 선행 )
나와 딜런의 유대감 형성 프로젝트
제발, 내가 널 위해서 유대교 노래들 다 불러줬잖아
유대 관계가 끈끈한 커뮤니티야