ชีวิต การดำรงชีวิต ภาษาเกาหลี

인생
(인생 อ่านว่า insaeng)

ชีวิต การดำรงชีวิต ภาษาเกาหลี 인생
ทัศนคติในชีวิต ภาษาเกาหลี 인생관

ตัวอย่างประโยค 인생 ภาษาเกาหลี

내 인생의 여자들은 왜 하나같이 스스로파괴려고 하는 걸까 ?
자네골치아프겠지만 어쩌겠어, 인생에 한번을까한 일이잖아
우린 서로 인생문제는 물어보지 않아요
완전히 네 인생을 버리는 거라니까!
인생의 어려움기쁨이 둘 다 그분완전히 바쳐진다는 걸 말이죠
우린 두 가지 사이에서 흔들리죠 왜냐면, 그게 인생의 활동거든요
하지만, 생각하는 인생을 산다는 것은 매일어야 한다는 걸 전제로 해요
이봐, 지금 최대한 호의를 배푸는거요 당장 나가서 당신 인생을 엎어놀수도있어
인생이 쉬울 거라고 생각거든요
이란 말이요, 사람들이 말하지 않을 때부터 다른 인생이 되는 거지
저의 아버지의 인생은 재즈자체습니다세요 ?
인생을 살면서, 사람들은 인생의 오류노역함께 생각해요
이봐요, 여기 당신 인생을 망치러 온게 아니에요 그저 병원한번 가볼 기회를 드리러 왔어요
척이 전부 꾸민 짓이에요 척의 하류 인생을 두고 맹세해요
대체리라고 무슨 수로 인생의 난관들을 피해갈수 있단말인가
불쌍한 인생.. 연금도 날라가게 생겼군 그리고 자식도 있던걸루 아는데
아무리 멍청해도 지금이 인생의 정점이란 걸 안다고
오직 변호사 수입으로 나의 인생을 살아오고 있다
네 인생을 수녀원에 던져버리는 거야
전 제 인생을 던져버리는 게 아니에요
인생의 고난기쁨 모두
멋진 인생을 한 번 살아봐요
활발한 인생을 살았죠
막가는 인생이지
그때는 개나 소나 다 꿰맸지 내 인생의 암흑기였고