กรอกข้อมูล การกรอก การเขียน ภาษาเกาหลี

기입
(기입 อ่านว่า giib)

กรอกข้อมูล การกรอก การเขียน ภาษาเกาหลี 기입

ตัวอย่างประโยค 기입 ภาษาเกาหลี