กระสุนจริง ลูกกระสุนจริง ภาษาเกาหลี

실탄
(실탄 อ่านว่า siltan)

กระสุนจริง ลูกกระสุนจริง ภาษาเกาหลี 실탄

ตัวอย่างประโยค 실탄 ภาษาเกาหลี

총, 실탄, 마약, 돈 완전히 쇼핑센터
총이 도난당한 후 내사과에서 실탄을 옮겼는데
수사관들의 말에 따르면 지난 주 무기와 실탄이 가득 찬 트롤선이’
각 실탄 속엔,
폭탄에 실탄에 총에 무기는 다 뺏어가고 …