อัตชีวิประวัติ ภาษาเกาหลี

자서전
(자서전 อ่านว่า jaseojeon)

อัตชีวิประวัติ ภาษาเกาหลี 자서전

ตัวอย่างประโยค 자서전 ภาษาเกาหลี

자기 묘사는 자서전이 아니예요
70살 할머니의 자서전은 읽을만할것 같은데