ศูนย์รวมคน กองชุมนุม ภาษาเกาหลี

집합체
(집합체 อ่านว่า jibhabche)

ศูนย์รวมคน กองชุมนุม ภาษาเกาหลี 집합체

ตัวอย่างประโยค 집합체 ภาษาเกาหลี

그의 종족 전체가 느끼는 분노증오의 집합체를 .